பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Sep 21, 2011

கணக்கற்ற சூரியன்களின்
இயக்கத்தை வைத்தே
காலத்தைக் கணக்கிடுகிறோம் நாம்
அவர்கள் தம்
சிறு பைகளில் உள்ள
சிறு இயந்திரங்களைக் கொண்டு
காலத்தை அளவிடுகின்றனர்
இப்பொழுது
எனக்கு கூறுங்கள்
ஒரே இடத்தில்
ஒரே நேரத்தில்
நாம் என்றேனும்
சந்திக்க
எவ்வாறு இயலும்?

No comments: