பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 16, 2012

அவள் வாசம்....

புகைப்படம்: அவள் நேற்றும் வந்தாள்
என்னிடம் கேட்பதற்கு 
அவள் கேட்கும் ஒன்றை 
அவள் வரமாக நினைக்கும் ஒன்றை 
வெகு சுலபமாகத் தந்து விட முடியும் 
தயங்கியபடியே நிற்கிறேன் 
அவளோ தினமும் வருகிறாள் 
பகலிலும் 
இரவிலும் 
மெல்ல மெல்ல அவளை விட்டு விலகுகிறேன் 
அவள் என்னை நெருங்குகிறாள் 
விலகுவதை நிறுத்தி விடுகிறேன் 
நெருங்குவதை நிறுத்துவதாக இல்லை அவள் 
கண்களை மூடி 
அவளிடம் நான் பயந்து விட்டதை 
அவளிடமிருந்து மறைக்கிறேன் 
அவளுக்கும் தெரியும் 
அவள் கேட்பதை 
நான் அவளுக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்பது  
என்னிடம் கொடுப்பதற்கு 
எதுவும் இல்லை என்பதும் 
காற்று வீசுகிறது 
அவள் வாசம் வருகிறது 
இப்பொழுது அவள் வரக் கூடும்...
அவள் நேற்றும் வந்தாள்
என்னிடம் கேட்பதற்கு
அவள் கேட்கும் ஒன்றை
அவள் வரமாக நினைக்கும் ஒன்றை
வெகு சுலபமாகத் தந்து விட முடியும்
தயங்கியபடியே நிற்கிறேன்
அவளோ தினமும் வருகிறாள்
பகலிலும்
இரவிலும்
மெல்ல மெல்ல அவளை விட்டு விலகுகிறேன்
அவள் என்னை நெருங்குகிறாள்
விலகுவதை நிறுத்தி விடுகிறேன்
நெருங்குவதை நிறுத்துவதாக இல்லை அவள்
கண்களை மூடி
அவளிடம் நான் பயந்து விட்டதை
அவளிடமிருந்து மறைக்கிறேன்
அவளுக்கும் தெரியும்
அவள் கேட்பதை
நான் அவளுக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்பது
என்னிடம் கொடுப்பதற்கு
எதுவும் இல்லை என்பதும்
காற்று வீசுகிறது
அவள் வாசம் வருகிறது
இப்பொழுது அவள் வரக் கூடும்...

No comments: