பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 16, 2012

அவள் பள்ளிக்கு செல்கிறாள்...

புகைப்படம்: பள்ளிக்குச் செல்ல தயாராகி இருந்தாள்
சீருடை அணிந்திருந்தாள் 
கழுத்தில் அடையாள அட்டை 
கால்களில் கருப்பு வண்ண காலனி 
தட்டில் சிறிது சோறுடன் 
அம்மா நின்றிருக்க 
அருகில் இருந்த மரத்தை ஓடித் தொடுகிறாள்  
அம்மாவிடம் ஓடிவருகிறாள் 
ஒரு வாய் உண்கிறாள் 
மீண்டும் ஓட்டம் 
மீண்டும் மரம் 
மீண்டும் அம்மா 
மீண்டும் ஒரு வாய் 
பள்ளிக்கான வண்டி வருகிறது 
ஓடிச் செல்கிறாள் 
புத்தகப் பையை சுமந்து வருகிறாள் அம்மா
அதை மூன்று மாடிகள் சுமந்து 
அவள் வகுப்பை அடைகிறாள் 
மாலையாகிறது 
அதே வண்டி 
திரும்பி வரும் போது 
அவள் களைத்திருக்கிறாள்
விளையாடும் எந்த நொடியிலும் 
களைப்படைவதில்லை
ஏனோ பள்ளி விட்டு வரும் போது மட்டும்...
பள்ளிக்குச் செல்ல தயாராகி இருந்தாள்
சீருடை அணிந்திருந்தாள்
கழுத்தில் அடையாள அட்டை
கால்களில் கருப்பு வண்ண காலனி
தட்டில் சிறிது சோறுடன்
அம்மா நின்றிருக்க
அருகில் இருந்த மரத்தை ஓடித் தொடுகிறாள்
அம்மாவிடம் ஓடிவருகிறாள்
ஒரு வாய் உண்கிறாள்
மீண்டும் ஓட்டம்
மீண்டும் மரம்
மீண்டும் அம்மா
மீண்டும் ஒரு வாய்
பள்ளிக்கான வண்டி வருகிறது
ஓடிச் செல்கிறாள்
புத்தகப் பையை சுமந்து வருகிறாள் அம்மா
அதை மூன்று மாடிகள் சுமந்து
அவள் வகுப்பை அடைகிறாள்
மாலையாகிறது
அதே வண்டி
திரும்பி வரும் போது
அவள் களைத்திருக்கிறாள்
விளையாடும் எந்த நொடியிலும்
களைப்படைவதில்லை
ஏனோ பள்ளி விட்டு வரும் போது மட்டும்...

No comments: