பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 2, 2012

அவள்.... மழை!!!

 புகைப்படம்: உன்னில் மையம் கொண்டு 
என்னில் பொழிகிறது 
உனக்கான மழை...

அவள் மழை 
அவள் குளிர் 
அவளே கதகதப்பு...

ஒரு மழை 
ஒரு முத்தம் 
ஒரு நனைதல்....

நான் ஒரு மழைப் பறவை 
அருந்தும் துளிகளில் 
உன் நினைவு...

ஒவ்வொரு துளியும் 
ஒரு கடல் 
நீ சமுத்திரம்...

இன்னுமொரு மழை நாளில் 
அதே நீ 
அதே நான் 
கரையும் நினைவுகள்....
 
உன்னில் மையம் கொண்டு
என்னில் பொழிகிறது
உனக்கான மழை...

அவள் மழை
அவள் குளிர்
அவளே கதகதப்பு...

ஒரு மழை
ஒரு முத்தம்
ஒரு நனைதல்....

நான் ஒரு மழைப் பறவை
அருந்தும் துளிகளில்
உன் நினைவு...

ஒவ்வொரு துளியும்
ஒரு கடல்
நீ சமுத்திரம்...

இன்னுமொரு மழை நாளில்
அதே நீ
அதே நான்
கரையும் நினைவுகள்....

No comments: