பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 13, 2012

போதை - கவிதை

புகைப்படம்: போதையேற்றிக் கொள்ளத் தேடுகிறேன் 
கவிதை ஒன்றை !!!
ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் 
அது என்னை மயக்கத்தில் தள்ளும் 
மொழியினை குழறலாக்கும்
எதை சொல்கிறேன் 
சொல்ல நினைக்கிறேன் 
என்பதை அறிவிலிருந்து அகற்றும் 
வேறென்ன செய்ய வேண்டுமென்கிறீர்கள் 
ஒரு மேம்பட்ட கவிதை 
தன்னிடம் வீழ்த்தி 
தன்னுள் மூழ்கடித்து  
தன்னிலை மறக்கச் செய்வதைத் தவிர...
போதையேற்றிக் கொள்ளத் தேடுகிறேன்
கவிதை ஒன்றை !!!
ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்
அது என்னை மயக்கத்தில் தள்ளும்
மொழியினை குழறலாக்கும்
எதை சொல்கிறேன்
சொல்ல நினைக்கிறேன்
என்பதை அறிவிலிருந்து அகற்றும்
வேறென்ன செய்ய வேண்டுமென்கிறீர்கள்
ஒரு மேம்பட்ட கவிதை
தன்னிடம் வீழ்த்தி
தன்னுள் மூழ்கடித்து
தன்னிலை மறக்கச் செய்வதைத் தவிர...

No comments: