பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 3, 2012

மழைக் கதை...

 புகைப்படம்: எல்லோரும் மை நிரப்பும் 
எழுதுகோல்களில்
நான் மழை நிரப்புகிறேன்...

விட்டு விட்டு பொழிகிறது 
இப் பருவ மழை 
நினைவுகள் உறங்காதிருக்க...

கை கோர்த்து நனைந்த  
நாளொன்றின்  எச்சமாய் 
இன்றும் நான் மட்டும்... 

குளிராக இருக்கிறது 
இந்த இரவு 
உன் நினைவுகளின்றி...

சற்று நேரத்தில் விடிந்து விடும் 
சீக்கிரம் வா  
நம் மழைக் கதை பேசலாம்...
எல்லோரும் மை நிரப்பும்
எழுதுகோல்களில்
நான் மழை நிரப்புகிறேன்...

விட்டு விட்டு பொழிகிறது
இப் பருவ மழை
நினைவுகள் உறங்காதிருக்க...

கை கோர்த்து நனைந்த
நாளொன்றின் எச்சமாய்
இன்றும் நான் மட்டும்...

குளிராக இருக்கிறது
இந்த இரவு
உன் நினைவுகளின்றி...

சற்று நேரத்தில் விடிந்து விடும்
சீக்கிரம் வா
நம் மழைக் கதை பேசலாம்...

No comments: