பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 28, 2011

நினைவுத் தூறல்கள்: மெய்

நினைவுத் தூறல்கள்: மெய்: "இன்று முழுதும் நான் உண்மைகளை மட்டுமே பேசினேன் காமத்தின் உந்துதல் ஒரு நொடி என்னை தொடவில்லை என் எதிரிகளை எல்லாம் மன்னித்தேன் உடல் வியர..."

No comments: