பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 14, 2012

பேரிசை...

புகைப்படம்: ஒரு சாவு வீட்டில் ஒலிக்கும் 
தப்பை ஒலியை ரசிக்கிறேன் 
என் கால்கள் தானாகவே 
தாளமிடுகின்றது 
இடையிடையே விட்டு விட்டுக் கேட்கிறது 
வீட்டினுள் ஊதும் சங்கின் ஒலி
தன் மூச்சை நிறுத்திக் கொண்ட 
ஒருவருக்காக 
இன்னொருவர் மூச்சடைக்கி ஊதுகிறார் 
அதுவும் இனிமையாகவே ஒலிக்கிறது 
பனியில் குளிர் காற்றில் 
குளிர்ந்து லயம் மாறும் தப்பைகள் 
ஓலைகள் எரிக்கப்பட வெப்பம் ஏறுகிறது 
மீண்டும் தாளம் 
அதற்கேற்ற நடனம் 
அவர்கள் ரசிப்பதற்காக ஆடுவதில்லை 
எனினும் 
ரசிப்பவர்களே அதிகம் 
தப்பைகளுக்கு நெருப்பு போல் 
அவர்களுக்கும் இடையிடையே 
தேவைப் படுகிறது சுதியும் சுருதியும் 
மிஞ்சிப் போனால் 
இன்னும் ஒரு மணி நேரம் 
அதன் பிறகு அவர்களுக்காக 
தப்பைகளின் ஒலிக்காக
சங்கின் பேரிசைக்காக 
காத்திருக்கிறேன் 
வீதியில் அடுத்த பெருசு யார் என்று விசாரித்தபடி?
ஒரு சாவு வீட்டில் ஒலிக்கும்
தப்பை ஒலியை ரசிக்கிறேன்
என் கால்கள் தானாகவே
தாளமிடுகின்றது
இடையிடையே விட்டு விட்டுக் கேட்கிறது
வீட்டினுள் ஊதும் சங்கின் ஒலி
தன் மூச்சை நிறுத்திக் கொண்ட
ஒருவருக்காக
இன்னொருவர் மூச்சடைக்கி ஊதுகிறார்
அதுவும் இனிமையாகவே ஒலிக்கிறது
பனியில் குளிர் காற்றில்
குளிர்ந்து லயம் மாறும் தப்பைகள்
ஓலைகள் எரிக்கப்பட வெப்பம் ஏறுகிறது
மீண்டும் தாளம்
அதற்கேற்ற நடனம்
அவர்கள் ரசிப்பதற்காக ஆடுவதில்லை
எனினும்
ரசிப்பவர்களே அதிகம்
தப்பைகளுக்கு நெருப்பு போல்
அவர்களுக்கும் இடையிடையே
தேவைப் படுகிறது சுதியும் சுருதியும்
மிஞ்சிப் போனால்
இன்னும் ஒரு மணி நேரம்
அதன் பிறகு அவர்களுக்காக
தப்பைகளின் ஒலிக்காக
சங்கின் பேரிசைக்காக
காத்திருக்கிறேன்
வீதியில் அடுத்த பெருசு யார் என்று விசாரித்தபடி?

No comments: