பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

May 31, 2012

காதலெனும் மது

காதலின் குடுவையில்
சேமிக்கப் படுகிறோம்
இருவருமாய்...

ஆயுள் முழுதும் போதை
வேண்டுபவன்
காதலைக் குடிக்கிறான்...

சிறிது சிறிதாய்
காதலை குடித்தவன்
வாழ்வில் நிதானமாகிறான்...

அவசரமாய் குடிப்பவன்
தடுமாறி விழுகையில்
பொய்யென புலம்புகிறான்...

சிலர் மயங்கிக் கிடக்க
பலரை தெளிய வைக்கிறது
காதலெனும் மது...

குடித்தவனும் சொன்னதில்லை
குடிக்காதவனும் சொன்னதில்லை
காதல் போதுமென...

No comments: