பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jan 29, 2012

கண்ணீர் வேடிக்கை ....


பல வேளைகளில்
பல காரணங்களால்
தனித்து விடப்படுகிறது நேசம்
சுற்றிலும் கூரிய கத்திகளும்
நீண்ட அரிவாள்களும்
காத்திருக்கிறது எப்பொழுதும்...

சிறிதும் பெரிதுமாய்
சில லேசான காயங்களுடன்
விக்கித்து நேசத்தின் அருகில்
கிடக்கிறது பளபளக்கும்
நட்பின் கத்தி சில ரத்தத்
துளிகளின் கரையோடு...

நேசத்தின் உடலை
கூர் பார்க்க விரும்புவது
கூடவே உறவாடும்
நட்பும் உறவுமே
எதிரிகளிடம் எச்சரிக்கையாய்
இருந்து விடுகிறோம்...

காலம் காலமாய்
தொடரும் நிகழ்வுகளில்
அப்படி என்ன தான் இருக்கிறது
நம்பிக்கை கொள்ளும்
உறவுகளின் கண்ணீரை
வேடிக்கை பார்ப்பதில்...

இறுதியில் கேட்கப்படும்
மன்னிப்புகளுக்கு தலையாட்டி
வாழும் வரை சுமக்க
நேரிடுகிறது நட்பும் உறவும்
உண்டாக்கிய வடுக்களை...

No comments: