பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 29, 2011

நினைவுத் தூறல்கள்: இப்பொழுதெல்லாம்என் கனவுகளில் தேவதைகளேவருவதில்லை...

நினைவுத் தூறல்கள்:
இப்பொழுதெல்லாம்
என் கனவுகளில் தேவதைகளே
வருவதில்லை...
: "இப்பொழுதெல்லாம் என் கனவுகளில் தேவதைகளே வருவதில்லை என்னை தனியே விட்டு செல்லும் பொழுது அவர்களையும் சேர்த்தே உன்னுடன் அழைத்து சென்றுவிட்டாய்....."

No comments: