பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Sep 19, 2007

ரகசியமாகவே இருக்கட்டும்


முகம் புதைத்து அழ

உன் மடிஆதரவாய் சாய

உன் தோள்கள்

உலகம் சுற்ற கால்கள்

விவாதிக்க சொற்கள்

எல்லாம் சரிதான்

நான் ஆணாகவும்

நீ பெண்ணாகவும்

பிறக்காமல் போய்ருந்தால்

எனக்கென்னவோ

நம்மை தவிர

நம் ரகசியங்கள் அறிந்தவர்

எவரும் இல்லை

ஆனாலும்இது வரை

நீயாய் சொன்னதில்லை

உன்னை பற்றி!

ரகசியம் ரகசியமாகவே

இருக்கட்டும்.......

No comments: